Distantsõpe alates 11. märts 2021

Hea õpilane, lapsevanem ja õpetaja

Neljapäevast algab kõigis Eesti koolides distantsõpe. Seetõttu edastame info, kuidas jätkub õppetöö Järva-Jaani gümnaasiumis ja Peetri koolis.

Õppetöö viimane päev 1.-4.klassile on kolmapäev:

 • Peamine pingutus on õpilaste ettevalmistamine iseseisvaks e-kooli kasutamiseks, Zoom/Teams/Meet-linkide leidmiseks ja avamiseks, MS Office postkastidesse sisse logimiseks ja tööde saatmiseks.

Mõistame, et tööd on palju, kuid harjutamine teeb meistriks. Kui esimesel korral ei õnnestu, siis pikkamööda saame me üheskoos sellega hakkama. Eesmärk on, et saavutataks õpitulemused.

Õppetöö alates neljapäevast 11.03.2021:

 • Õpilased alustavad õppetööd distantsõppel.
 • Kehtib tavapärane tunniplaan.
 • Õpiülesanded ja videotundide lingid pannakse üles tunnile eelneval päeval.
 • Videotundides osalemine on kohustuslik, neist puudumine kajastatakse e-koolis puudumiste all.
 • Õpiülesannete kirjeldusse lisatakse tööde esitamise tähtajad. Palume õpilastel sellest kinni pidada. Hilinenud töö või täiendamisvajaduse korral lisatakse e-kooli märge „!“.
 • Põhikooli ja gümnaasiumi keemia, füüsika, matemaatika, ajaloo ja 7. B klassi õppetöö läbiviimist toetavad üliõpilased. Üliõpilased parandavad jooksvaid ülesandeid, toetavad individuaalseid vastuvõtte ning tagasisidestavad e-koolis õpilaste õpiülesandeid aine õpetajaga koostöös. Õppeainete nimekiri, kus üliõpilased tuge pakuvad, võib muutuda;

Õpiraskustega õpilased:

Õpiraskustega õpilaste all mõistame neid õpilasi, kelle:

 1. kohalolek videotundides ja tööde esitamine on puudulik;
 2. varasemad õpitulemused vajavad parandamist.
 • See, keda kontaktõppetundidesse või järele vastama kutsutakse, selgub õppetöö käigus. Esialgsed nimekirjad on juba koostatud.
 • Korraga võib järele vastamisel või kontaktõppetunnis osaleda kuni 2 õpilast.
 • Järele vastamise ajad on suurel söögivahetunnil, konsultatsioonide ajad lepitakse õpetajaga individuaalselt kokku.
 • Kontakttunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile. Õpilane viibib kontaktses õppes samal ajal, kui toimub ka tunniplaaniline ainetund. Üliõpilased toetavad võimaluse piires sellise hübriidõppe läbiviimist;
 • Vajadusest osaleda kontakttunnis, konsultatsioonis või järele vastamises teavitab aineõpetaja 2 tööpäeva enne tunni toimumist.

Hariduslikud erivajadused:

 • Neile õpilastele, kel vaja, on koostatud eraldi tunniplaan kontaktõppes osalemiseks. Soovitame HEV-õpilastel kontaktõppes osaleda. Tunniplaanidest on õpilasi ja vanemaid teavitatud e-kooli vahendusel.
 • – 4. klassi HEV-õpilasi, kes õppisid klassiga koos, teavitab klassiõpetaja kohtumisvajadusest e-kooli kaudu.

Tugiteenused:

Sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ja psühholoogi vastuvõtud:

 • Kool tagab tugiteenused kõikidele tuge vajavatele õpilastele, kellega seni on regulaarselt tööd tehtud. Tugispetsialistid teavitavad lapsevanemaid Zoom/Meet/Teams-kohtumistest. Järva-Jaanis elavatel õpilastel on võimalus saada tugiteenuseid koolimajas. Soovitame eripedagoogi tundides osaleda vastavalt kokkuleppele.
 • Peetri koolis õppivatele õpilastele tagatakse tugiteenused Peetri koolis.

Toitlustus:

 • Hariduslike erivajadustega õpilastele, kes viibivad majas kogu koolipäeva jooksul, tagatakse lõunasöök koolis.
 • Kuna õpiraskustega õpilastele ja tugiteenustel olevatele õpilastele on väljastatud toidupakid ja nad ei viibi majas kogu koolipäeva vältel, ei saa nad lõunasööki koolis.
 • Kõikidele õpilastele antakse toidupakid 7 koolipäeva eest korraga. Toidupakke väljastatakse 16. märtsil 1.-12. klassile (vahemiku eest 10.03.-19.03.2021), 30. märtsil 1.-12. klassile (vahemiku eest 22.03-31.03.2021).
 • Peetri koolis toob toidupakid õpilastele koju haldusspetsialist Marko Eding, teavitus sellest tuleb e-kooli.

Transport:

 • Hariduslike erivajadustega õpilaste, õpiraskustega õpilaste ja tugiteenuseid vajavate õpilaste transpordi koolimajja korraldab kool. Graafikud lisatakse nädala lõpuks kooli koduleheküljele.

Õpetajad:

 • Reeglina on õpetajate tööaeg 08:00-15:00 koolimajas. Töökohal viibimine võimaldab digiabi õpetajatele ja õpiraskustega õpilastele ning annab õpetajatele ja abistavatele tudengitele võimaluse mahukamaid ülesandeid koos parandada. Kokkuleppel juhtkonnaga võivad õpetajad töötada distantsilt.