Tugiteenused

Tugiteenused

Õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, annab kool üldist tuge, mis kujutab endast õpetaja pakutavat individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide korraldamist individuaalselt või rühmas.

Tugispetsialist:
1) teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks;
2) nõustab ja toetab õpetajat õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel;
3) toetab ja suunab õpilast esile kerkinud probleemide lahendamisel ning kavandab ja viib läbi õpilase erivajadusest tulenevalt sekkumisi;
4) koostöös teiste tugispetsialistidega nõustab kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ja õpilase toetamiseks sobivate meetmete valikul;
5) nõustab erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes;
6) teeb vajadusel koostööd meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalvaldkonna jm spetsialistidega õpilasele vajaliku toe pakkumiseks.

Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest vanemat. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid.

Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis võib rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel (Rajaleidja Keskus) tõhustatud tuge või erituge.

Peetri Kooli tugispetsialistid on:

Eripedagoog

Eripedagoogi ülesandeks on:

  • õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine;
  • õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
  • õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses;

HEV õppe koordineerija

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.

 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

  • õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
  • õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
  • koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi ja lapsevanemaid ning teeb ennetustööd koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas.

Sotsiaalpedagoogi vastuvõtule on võimalik tulla eelnevalt ette teatades e-maili teel

Muud tugimeetmed Peetri Koolis:

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused jõukohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või vanem ning vajadusel ka õpetajad ja tugispetsialistid.

Õpiabi

Õpiabi on õpilase arengu toetamiseks suunatud eripedagoogilise või logopeedilise  abi osutamine, õpilase õpetamine kuni kuue õpilasega klassis,  et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis.

Individuaalne õppetöö kaart

Hinde „puudulik (F)“ või „!“ korral väljastab aineõpetaja õpilasele individuaalse õppetöö kaardi. Aineõpetaja märgib kaardile õpilase täiendava konsultatsiooni aja ning tunnitöö sooritamisel märgib aineõpetaja kaardile õpilase tulemuse ning allkirjastab selle. Individuaalne õppetöö kaart jääb õpilase kätte ning selle allkirjastab ka lapsevanem. Vajadusel rakendatakse õpilasele õppenõustamise teenust tagamaks õpilase motivatsioon edasiseks õppetööks. Individuaalse õppetöö kaardi eesmärk on õpilast mitmekülgselt toetada.

Käitumiskaart

Vajadusel rakendatakse õpilasele käitumiskaart, kus on vaatluse all õpilase käitumine õppetundides. Käitumiskaardi eesmärk on abistada õpilast oma käitumise analüüsimisel ja aidata õpilast oma käitumise parandamisel.

Sotsiaalpedagoog avab aineõpetaja või klassijuhataja ettepanekul õpilasele käitumiskaardi ja teavitab sellest lapsevanemat. Sotsiaalpedagoog koostöös õpilasega määrab käitumiskaardi perioodi ja eesmärgi. Õpilane saab ise otsustada, mis on teda motiveeriv preemia käitumiskaardi eesmärgi saavutamisel. Sotsiaalpedagoog teavitab lapsevanemat lapse poolt väljapakutud preemiast ning preemia lepitakse kokku koostöös lapsevanemaga.

Käitumiskaart jääb õpilase kätte ning sellele annavad hinnangu aineõpetajad. Käitumiskaardi perioodi lõppedes viib sotsiaalpedagoog õpilasega läbi vestluse ja analüüsi. Vajadusel kaasab sotsiaalpedagoog vestlusesse aineõpetaja või klassijuhataja. Sotsiaalpedagoog teavitab tulemustest lapsevanemat.

 

Üldhariduskooli õppe- ja kasvatuskorralduse alused, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses:  https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003