HOOLEKOGU TÖÖPLAAN

PEETRI KOOLI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2023/2024 õ/a
Hoolekogu tööplaani koostamisel on lähtutud hoolekogu liikmete ettepanekutest
ning järgmistest dokumentidest:
Peetri Kooli arengukava 2021-2025, Peetri Kooli tööplaan 2023/2024 õ/a, Peetri
lasteaia tegevuskava 2023/2024 õ/a, Järva valla hoolekogu moodustamise kord ja
töökord.
TEGEVUSE EESMÄRGID
Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.
Kooli õppe‐ ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
Arvamuse avaldamine erinevatele koolikorralduslike dokumentide
muudatusettepanekutele.
Avalikkuse teavitamine hoolekogu tööst, vastu võetud otsustest, ettepanekutest.
Kooli ja lasteaia eelarve ülevaatamine.
Lasteaia õppekava ülevaatamine.

JAANUAR 2024
08.01.2024 18:00 Hoolekogu korraline koosolek
– Järva Vallavolikogu määruse „Järva Vallavolikogu määruste muutmine“ (Aune
Suve-Kütt, Järva Valla Noorsootöökeskuse juhataja)
– Peetri kooli palgakorraldus eeskiri
– Laste arvu suurendamine rühmas
– Hoolekogu tööplaani koostamine
– Jooksvad küsimused
1) Direktori vabale ametikohale konkursi komisjoni liikme valimine
APRILL 2024
02.04.2024 18:00 Hoolekogu korraline koosolek
– Lasteaia ja kooli kodukord
AUGUST 2024
27.08.2024 18:00 Hoolekogu korraline koosolek
– Tutvumine lasteaia tegevuskavaga
– Tutvumine kooli üldtööplaaniga
– 2025.a eelarve arutelu