Kodukord

 

Peetri Kooli Lasteaia kodukord

 • Peetri Kooli Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest Eesti Vabariigi ning kohaliku omavalitsuse kehtestatud õigusaktidest.
 • Peetri Kooli lasteaeda võetakse lapsi alates 18 kuu vanuselt. Lapsevanem esitab avalduse vallavalitsusele.
 • Vastavalt vajadusele on direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi (nt suvekuudel, koolituspäevadel, puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jmt).
 • Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.00.
 • Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja puhkepäevadel.
 • Lasteaed on kollektiivpuhkusel juulikuus vähemalt 2 nädalat.
 • Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms.)
 • Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
 • Lapsevanem toob lapse hommikul lasteaeda hiljemalt 5 min. enne hommikusöögi algust (hommikusöök 8.30). Kui laps ei söö hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda kella 8.50-ks. Õppetegevus algab kell 9.00
 • Lapsele palume järele tulla hiljemalt kell 17.45, et jõuda laps riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda.
 • Lapse lasteaiast puuduma jäämisest või tagasitulekust tuleb teatada eelneval päeval kella 14.00 rühma õpetajale ELIISi keskkonnas. Erandolukorras (haigestumisest, emotsionaalne olukord, stress vms.) tuleb teatada rühmaõpetajale hiljemalt kell 7.30 ELIIS keskkonnas. Sellisel juhul arvestatakse laps sööjate hulgast maha. Mitteteatamise korral jääb laps sööjate nimekirja ning toidupäev läheb maksustamisele.
 • Peale lapse pikemaajalist puudumist palun teavita lasteaeda lapse tulekust eelneval päeval.
 • Lasteaia kohatasu tuleneb kohaliku omavalitsuse otsusest ning toiduraha 1,5 eurot/päev.
 • Kui last ei jäeta terveks päevaks lasteaeda teavitab vanem õpetajat hommikul ja viib lapse ära enne lõunauinakut.
 • Lapsevanemal ei ole lubatud jätta last lasteaia ruumidesse või territooriumile ja sealt ära viia rühmaõpetajaga kohtumata.
 • Lapse toob lasteaeda ja viib ära lapsevanem, erandjuhul õde, vend või kolmas isik, kes on määratud vanema kirjaliku avalduse alusel.
 • Joobetunnustega isikule/lapsevanemale last üle ei anta, vaid pöördutakse valla sotsiaaltöötaja või konstaabli poole.
 • Lapsevanem kohtub õpetajaga vähemalt kaks korda nädalas, jagab infot lapse kohta, teeb koostööd õpetajaga, ning arvestab tema nõuannetega.
 • Õpetajal on õigus hommikul mitte vastu võtta haigusnähtudega last (nohu, köha, nahalööve, silmapõletik jmt.) Nakkushaigusest palume teavitada koheselt lasteaeda.
 • Lasteaias lastele ravimeid ei anta. Päeva jooksul haigestunud lapsest ning õnnetusjuhtumist lapsega teavitatakse koheselt vanemat.
 • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmisel esmast abi.
 • Lasteaeda tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega (ka jope lukud) laps.
 • Palume märgistada lapse riided ja jalanõud. Vajadusel kaasa tagavara riided (pesu, sokid jm.).
 • Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
 • Palun jälgige, et lapsel oleks kapis kamm, pabertaskurätikud ja eraldi riidest kotikeses võimlemisriided.
 • Lapse turvalisuse ja ohutuse tagamiseks on keelatud pikad sallid, pikad nöörid, ehted ja kilekotid laste riiete hoidmiseks.
 • Kell 10.30-11.45 osalevad kõik lapsed õuetegevustes ning majas toimub tubade koristus ja tuulutamine.
 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasa nätsu, maiustusi, ohtlikke (teravaid, purunevaid) esemeid.
 • Sünnipäeva tähistamise soovist lepib kokku vanem eelnevalt õpetajaga.
 • Lapsel võib kaasas olla üks isiklik mänguasi, mis ei tohiks olla kergesti purunev ega hinnaline. Kaasavõetud mänguasja, kelgu, jalgratta vm kadumise või purunemise eest lasteaed ei vastuta!

KODUKORD on uuendatud 21.02.2022

Kodukorda uuendatakse vastavalt vajadusele iga õppeaasta alguses toimuval lastevanemate koosolekul. Kodukorraga saab võimalik tutvuda ELIISis ja kooli kodulehe