Kodukord

 

Peetri Kooli lasteaia kodukord

Peetri Kooli Lasteaed juhindub oma tegevuses “Koolieelse lasteasutuse seadusest“ ning  Eesti Vabariigi ja Järva valla kehtestatud õigusaktidest.

 1. Peetri Kooli lasteaeda võetakse lapsi vastu alates 18. elukuust.
 2. Vastuvõtuks esitab lapsevanem avalduse vallavalitsusele lehel: https://jarvavald.ee/lasteaiakoha-taotlus
 3. Vastavalt vajadusele on direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi (nt suvekuudel, koolituspäevadel, puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jm).
 4. Avalduse järjekorda registreerimisest teavitab direktor vanemat kirjalikult seitsme päeva jooksul.
 5. Info uue õppeaasta vastuvõtu kohta pannakse kooli kodulehele 1. augustiks.
 6. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.00.
 7. Lapsevanem toob lapse hommikul lasteaeda hiljemalt 5 minutit enne hommikusöögi algust (hommikusöök on kell 8:30). Kui laps ei söö hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda hiljemalt kell 8:50. Õppetegevus algab kell 9:00.
 8. Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt kell 17:45, et jõuda laps riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda.
 9. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja puhkepäevadel.
 10. Lasteaed on kollektiivpuhkusel juulikuus vähemalt 2 nädalat.
 11. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms)
 12. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Kui tööpäev on kolme tunni võrra lühendatud, tuleb lapsevanem hiljemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist lapsele järele, et jõuda laps riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda.
 13. Kui lapsevanem on lapsele järele tulnud, lahkub ta esimesel võimalusel koos lapsega lasteaiast. Uuesti last lasteaeda mängima jätta ei ole lubatud.
 14. Lapse lasteaiast puuduma jätmisest või tagasitulekust tuleb teatada eelneval päeval hiljemalt kell 14:00 rühma õpetajale ELIISi keskkonnas. Erandolukorras (haigestumisest, emotsionaalne olukord, stress vms) tuleb teavitada rühmaõpetajale hiljemalt samal päeval kell 7:30 ELIIS keskkonnas. Sellisel juhul arvestatakse laps sööjate hulgast maha. Mitteteatamise korral jääb laps sööjate nimekirja ning toidupäev läheb maksustamisele.
 15. Peale lapse pikemaajalist puudumist tuleb teavitada lasteaeda lapse tulekust eelneval päeval.
 16. Lasteaia kohatasu tuleneb kohaliku omavalitsuse otsusest ning on 5% riiklikust miinimumpalgast. Toiduraha on 2,1 eurot/päev, milles sisaldub hommiku -ja lõunasöök ning oode.
 17. Kui last ei jäeta terveks päevaks lasteaeda, teavitab vanem õpetajat hommikul ja viib lapse ära enne lõunauinakut.
 18. Lapsevanemal ei ole lubatud jätta last lasteaia ruumidesse või territooriumile ja sealt ära viia rühmaõpetajaga kohtumata.
 19. Lapse toob lasteaeda ja viib ära lapsevanem. Erandjuhul võib seda teha õde, vend või kolmas isik, kes on määratud vanema kirjaliku avalduse alusel.
 20. Joobetunnustega isikule/lapsevanemale last üle ei anta, vaid pöördutakse valla sotsiaaltöötaja või konstaabli poole.
 21. Lapsevanem kohtub õpetajaga vähemalt kaks korda nädalas, jagab infot lapse kohta, teeb koostööd õpetajaga, ning arvestab tema nõuannetega.
 22. Õpetajal on õigus hommikul mitte vastu võtta haigusnähtudega last (nohu, köha, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms).
 23. Nakkushaigusest palume koheselt lasteaeda teavitada.
 24. Lasteaias lastele ravimeid ei anta. Päeva jooksul haigestunud lapsest ning õnnetusjuhtumist lapsega teavitatakse koheselt vanemat.
 25. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmisel esmast abi.
 26. Lasteaeda tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega (sh on terved välisriiete lukud) laps.
 27. Lapse riided ja jalanõud on märgistatud. Lapsele on kaasa antud tagavarariided (pesu, sokid jm).
 28. Õues mängimiseks tuleb lapsele kaasa panna riided, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
 29. Porisel ajal veendub lapsevanem, et õueriided oleksid puhtad, vältimaks lapse ebamugavust riietumisel ning hoidmaks puhtust lasteaia ruumides.
 30. Lapsel peab olema kapis kamm, pabertaskurätikud ja eraldi riidest kotis võimlemisriided.
 31. Lapse turvalisuse ja ohutuse tagamiseks on keelatud pikad sallid, pikad nöörid, ehted ja kilekotid laste riiete hoidmiseks.
 32. Kell 10:30-11:45 osalevad kõik lapsed õuetegevustes ning majas toimub tubade koristus ja tuulutamine.
 33. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa nätsu, maiustusi, ohtlikke (teravaid, purunevaid) esemeid.
 34. Sünnipäeva tähistamise soovist annab vanem eelnevalt õpetajale teada. Sünnipäeva tähistamisel lasteaias pole lubatud kodus ise valmistatud toidud (koogid, tordid jm).
 35. Lapsel võib kaasas olla üks isiklik mänguasi, mis ei tohiks olla kergesti purunev ega hinnaline. Kaasavõetud mänguasja, kelgu, jalgratta vm kadumise või purunemise eest lasteaed ei vastuta!
 36. Lasteaias mistahes rattaga sõitev laps peab kandma vanusele vastavat kiivrit. Lasteaias kasutatavad tõuke -ja jalgrattad peavad olema töökorras.
 37. Lapsele, kes on agressiivne ning ründab kaaslasi, kutsutakse lapsevanem rühmaõpetaja poolt järele ning ta lahkub selleks päevaks lasteaiast.
 38. Õpetajal on lubatud sekkuda laste omavahelistesse konflikti.
 39. Õpetajale edastatakse mõlema lapsevanema kontakttelefon vajaduspõhiseks kontakteerumiseks.
 40. Lapsevanem tutvub ELIIS keskkonnas hoolekogu protokollide ning kodukorraga.

KODUKORD on uuendatud 20.05.2024.

Kodukorda uuendatakse vastavalt vajadusele iga õppeaasta alguses toimuval lastevanemate koosolekul. Kodukorraga saab tutvuda ELIIS keskkonnas ja kooli kodulehel.