COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

COVID-19 TEGEVUSKAVA

COVID ennetustöö tegevused:

 1. Lapsed on suurenenud tähelepanu all. Õpetajad jälgivad tundides laste väliseid tervise tunnuseid, viivad vajadusel läbi puutevaba termomeetriga kehatemperatuuri mõõtmist. Haigusnähtudega ja/või palavikuga õpilased suunatakse koheselt koju. Koju suunamisest teavitab klassijuhataja ka vanemaid.
 2. Lahtise nohu ja köha korral on vanematele pandud koolide kodulehele üles tegevusjuhis, mis näeb ette õpilase paariks päevaks kodusele ravile jätmise. Allergilise nohu korral lähtume riiklikest nõuetest ning vanem peab esitama kooli allergilist nohu tõendava eriarsti tõendi.
 3. Järva-Jaani koolis toimub iga tunni järgselt klassiruumide tuulutamine, klassiruumi uksed on lukustatud. Koolis on 1.-2. kooliaste ning 3.-4. kooliaste korrustena üksteisest eraldatud ja seeläbi on vähendatud omavahelist kokkupuutumist. Söömine on 65min jooksul hajutatud kooliastmete kaupa. Nii klassiruumides, koridorides kui ka sööklas toimub üldkasutatavate pindade desinfitseerimine. Koridoris ja sööklas teostatakse desinfitseerimist tundide ajal ja sööklas enne pudru vahetundi ja pärast seda ning enne ja pärast söögivahetundi. Klassiruumides viib õpetaja desinfitseerimise läbi vahetult pärast tunni lõppu, enne klassiukse sulgemist ja akende avamist.
 4. Peetri koolis kehtivad samad nõuded, mis Järva-Jaani koolis. Erandina toimub kooli sisenemine nö saunauksest, mis vähendab õpilaste kokkupuuteid kolmandate inimestega (raamatukogu, ühistu, arst). Liikumine koolis on  korraldatud, et võimalikult vähe viibiksid õpilased fuajees. Lasteaed on pidevas valmisolekus töötada valverühmana.
 5. Kõigis kolmes hoones (Järva-Jaani, Peetri kool ja lasteaed) on tagatud igas ruumis desinfitseerimisvahendid ja salvrätid. Klassides jälgib vahendite olemasolu ja kättesaadavust õpetaja, üldkasutatavates ruumides majanduspersonal. Varustamise eest vastutab haldusspetsialist Marko Eding.

COVID-19 nakatumise tuvastamise korral tegevuskava:

 1. Koju suunatakse haigustunnustega või positiivse COVID testi andnud õpetajad. Õpetajatel on valmisolek viia läbi ainetunnid vahetus kontaktis läbi Zoomi ja MS Teams keskkonna.
 2. Koju tuleb jätta ja suunatakse haigustunnustega ning COVID positiivse testi andnud õpilased. Õpilastele viiakse õppetunnid läbi Zoomi ja MS Teams keskkonnas vastavalt tunniplaanile.
 3. Kuni COVID positiivseid esineb koolis üksikuid, rakendatakse distantsõpet üksnes vahetus kontaktis olnud õpilase ja klassikomplekti osas. Koolist jäävad eneseisolatsiooni ka õpetajad, kes andsid vahetult antud klassile tunde. Kuni õpetaja tervislik seisund võimaldab, viib ta läbi tunde kodustes tingimustes kasutades Zoom ja/või MS Teams keskkonda.
 4. Eneseisolatsiooni pikkus järgib Valitsuses ettekirjutatud perioodi, mis antud hetkel on 10 päeva.
 5. Suurema COVID positiivsete arvu tuvastamisel jääb distantsõppele kogu kool. Õppe auditoorses vormis jätkumine sõltub nakatunute paranemise kiirusest ja isolatsiooninõuete täitmisest.
 6. Õpilaste ja õpetajatega, kellel 10 päeva jooksul haigustunnuseid ei ilmne ning test on negatiivne jätkatakse auditoorset õppetööd.
 7. Ealisest iseärasusest või tervislikust seisundist tulenevalt võib õpetaja jääda distantsõppele. Õpetaja annab tunde sellisel juhul tunniplaanijärgselt Zoomi või MS Teams keskkonnas. Õpilastele leitakse majas olevast personalist isik, kes jälgib klassis distsipliini.

COVID tegevuste koordineerimine:

 1. Õpetajate poolne info tuleb otse õppealajuhatajatele, koolijuhile, arendusjuhile või haldusspetsialistile, kes kooskõlastavad seisukohad omavahel.
 2. Juhtkonna asendamise skeem:
  1. Järva-Jaani Gümnaasium: direktor, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, IT juht;
  2. Peetri kool: direktor, arendusjuht, (arendusjuhi haigestumisel lasteaias: rühmade põhiselt, koolis: I kooliastme õpetaja, haldusspetsialist).
 3. Esimeste COVID ilmingute/nakatumiste korral algab osaline distantsõppele üleminek 10 päevaste perioodide lõikes. Isolatsiooni sunnatakse nakatunu koos klassikomplekti ja võimalike kokku puutunud õpilaste ja õpetajatega.

Koostas:

Raigo Prants

direktor