Põhikiri

Mittetulundusühing Peetri Lapsed põhikiri

I.ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing PEETRI LAPSED (edaspidi MTÜ Peetri Lapsed) on vabatahtlikkuse alusel

ühinenud isikute iseseisev

kasumit mitte taotlev ja avalikes huvides tegutsev heategevuslik

organisatsioon.

2. MTÜ Peetri Lapsed eesmärgiks on hariduselu ja õppetegevuse toetamise ning vaba aja

veetmiseks soodsate tingimuste loomine ja arendamine, alates lapsepõlvest tervisliku eluviisi

propageerimine, paikkonna kultuuritraditsioonide alahoidmine ja arendamine ning nende

teadvustamine ürituste kaudu.

3. Oma eesmärkide täitmiseks MTÜ Peetri Lapsed:

a) koondab ja ühendab haridus- ja kultuurielu arendamisest huvitatud isikuid (vilistlasi, lapsi

ja täiskasvanuid, õpilasi ja õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi toetajaid);

b) arendab haridus- ja kultuurielu toetavaid tegevusi (üritusi, koolitusi, nõustamisi, küsitlusi,

uuringuid, väljaannete kirjastamist ja levitamist, tõlkimistöid, õpilaste huvitegevust

konkurssidel ja võistlustel) jne.

c) edendab seltskondlikku tegevust Peetri Põhikoolis, Peetri Lasteaias ning ka väljaspool

kooli ja lasteaeda;

d)annab välja stipendiume, toetusi, rahalisi ja mitterahalisi auhindu.

4. MTÜ Peetri Lapsed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja

käesolevast põhikirjast.

5. MTÜ Peetri Lapsed tulu kasutatakse põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete

vahel ei jaotata.

6. MTÜ Peetri Lapsed on asutatud 07.04.2010.a. asutamiskoosolekul.

7. MTÜ Peetri Lapsed asukohaks on Eesti Vabariik, Järvamaa, Peetri alevik, Kesktee 12. MTÜ Peetri

Lapsed tegevust kajastatakse kodulehel www.peetri.paide.ee ja e-post on

peetrilapsed@hot.ee

II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELLEST VÄLJAASTUMISE VÕI VÄLJAARVAMISE KORD

8. MTÜ Peetri Lapsed liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada MTÜ Peetri

Lapsed eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja täidab põhikirja nõudeid.

9. MTÜ Peetri Lapsed liikmeks saada soovija esitab juhatusele kirjaliku avalduse.

10. MTÜ-st Peetri Lapsed väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

11. Liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine toimub MTÜ Peetri Lapsed põhikirja järgi.

12. MTÜ Peetri Lapsed sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

13. MTÜ Peetri Lapsed liikme võib ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

a) ei tasu majandusaasta lõpuks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

b) on esitanud MTÜ Peetri Lapsed vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu

tema vastuvõtmine MTÜ Peetri Lapsed liikmeks ei olnud õiguspärane;

c) on kahjustanud MTÜ Peetri Lapsed moraalselt või materiaalselt või jätnud juhatuse

otsused täitmata;

14. MTÜ Peetri Lapsed liikme väljaarvamise otsustab MTÜ Peetri Lapsed juhatus oma koosolekul.

Koosolekust teavitatakse liiget kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne ja liikmel on õigus osaleda

sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on

langetatud, kui selle poolt on ½ juhatuse liikmetest.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

15. MTÜ Peetri Lapsed liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

b) olla valitud juhatuse liikmeks;

c) saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ Peetri Lapsed tegevuse kohta.

16. MTÜ Peetri Lapsed liige on kohustatud:

a) järgima tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse otsuseid;

b) tasuma määratud liikmemaksu;

c) teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

IV ÜLDKOOSOLEK

17. MTÜ Peetri Lapsed kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.

18. Üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

c) majandusaasta aruande kinnitamine;

d) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

e) mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või

asjaõigusega koormata;

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite

pädevusse.

19. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui MTÜ Peetri Lapsed huvid seda nõuavad.

20. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ Peetri Lapsed juhatus vähemalt seitse päeva enne

üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra

internetis

21. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 1/3 MTÜ Peetri Lapsed

liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid

vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus

üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalejate või esindatud liikmete arvust, kuid

üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise ja MTÜ Peetri Lapsed lõpetamise

kohta, kui sellel osaleb või on esindatud 1/3 MTÜ Peetri Lapsed liikmetest. Põhikirja muutmise või

MTÜ Peetri Lapsed lõpetamise otsus on vastu võetud, kui nende otsuste poolt hääletab 2/3

üldkoosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest.

www.peetri.paide.ee. Lisaks liikmete teavitamine e-kirjaga.

V JUHATUS

23. MTÜ Peetri Lapsed tegevust juhib (ja esindab) juhatus, milles on 3-5 liiget.

24. Juhatuse tegevuse aluseks on MTÜ Peetri Lapsed põhikiri.

25. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks.

26. Juhatuse liikmed valivad juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja ning jagavad tööülesanded.

27. Juhatuse tegevust juhib esimees, kes määrab koosoleku aja, koha ja päevakorra. Juhatuse

esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

28. MTÜ-d Peetri Lapsed esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees üksi või juhatuse

aseesimees üksi.

29. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel tihedamalt, koosolekud

protokollitakse. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sel osaleb üle poole juhatuse

liikmetest, nende seas juhatuse esimees või aseesimees, kes juhatab koosolekut.

30. Vahepeal juhatuse koosseisust lahkunud, tagasi astunud või valijate usalduse kaotanud juhatuse

liikme saab asendada üldkoosolekul.

31. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

32. Juhatus võimaldab revisjonikomisjonile tutvuda kõigi MTÜ Peetri Lapsed dokumentidega ning

annab vajalikku teavet.

V MAJANDUSTEGEVUS, VARA JA ARUANDLUS

33. MTÜ Peetri Lapsed vahendid, vara ja tulu kuuluvad MTÜ-le Peetri Lapsed.

34. MTÜ Peetri Lapsed vahendid ja vara moodustavad:

a) liikmete maksud;

b) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused, toetused;

c) riiklikud eraldised, toetused;

d) sihtkapitalide eraldised ja toetused;

e) kingitused ja pärandid;

f) MTÜ Peetri Lapsed poolt korraldatud tasulistest üritustest laekunud ühekordsed

sissetulekud;

g) tegevuse kindlustamiseks vajalike materjalide ja varade soetamised.

35. MTÜ Peetri Lapsed peab oma vahendite, vara ja tulu üle raamatupidamisarvestust ja aruandlust

vastavalt kehtivale seadusandlusele.

VI TEGEVUSE LÕPETAMINE

36. MTÜ Peetri Lapsed tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel.

37. MTÜ Peetri Lapsed lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist

allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või

sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusele.

Põhikiri on kinnitatud 07.04.2010.a. asutamiskoosoleku otsusega.